สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Officer - Business Development

     หน้าที่รับผิดชอบ 

      1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที หากตรวจพบผู้บุกรุก หรือพบจุดบกพร่อง หรือชำรุดของทรัพย์สิน เพื่อเร่งดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุก หรือซ่อมแซม-ปรับปรุงทรัพย์สินที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
     2. ติดตามและตรวจสอบรายรับจากการให้เช่าทรัพย์สินทุกแห่งทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อติดตามและเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน รวมถึงดำเนินการเจรจาต่อรองกับผู้เช่าทรัพย์สินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่า เพื่อให้ได้รับค่าเช่าในอัตราที่สมเหตุสมผล รวมถึงฟ้องร้อง หรือขับไล่หากผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาเช่า
     3.จัดเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ หนังสือรับรองบริษัทฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกภายในเพื่อเสนอขออนุมัติในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม อาทิ CIA-MOR, Ex-Com เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารให้ลงนามรับรองให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้
     4.ติดตามข้อมูล ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน และประสานงานไปยังสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เพื่อติดตามกองทุนที่น่าสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามกฏระเบียบที่มีการ Up Date หรือเปลี่ยนแปลง
     5.ติดต่อกับหน่วยงานภายใน อาทิ หน่วยงานบัญชีและการเงิน เพื่อติดต่อขอเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และของผู้บริหารระดับสูง ติดต่อกับธนาคารผู้ใช้บริการสินเชื่อ และทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อบริหารจัดการงานที่เกี่ยวเนื่อง และติดต่อกับหน่วยงานกฎหมาย เพื่อประสานงานเรื่องการร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน การลงทุน หรือเอกสารติดตามหนี้ หรือฟ้องร้องคดีต่าง ๆ

         คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking การวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องบริการทางการเงิน ทั้งในด้านเงินฝาก, สินเชื่อ, การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

   

   

 • Supervisor - Trade Channel

     หน้าที่รับผิดชอบ

    1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย
    2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย
    3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย
    4.ผลักดันฝ่ายขายให้ทำตามแผนการส่งเสริมการขายที่ตั้งไว้ และดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
    5. ดูแลติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
    6. นำข้อมูลการขายและวิเคราะห์ผลการขาย ในร้านค้ารวมทั้งคู่แข่ง เพื่อพัฒนาการขายให้บรรลุเป้าหมาย
    7.หาโอกาสและเพิ่มกระจายสินค้าในร้านค้า ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าตราเด็กสมบูรณ์มากขึ้น
    8.ร่วมงานกับฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มยอดขายและวางแผนกลยุทธ์การขายให้ถึงเป้าหมาย

     คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2. ทำงานด้านการวางแผนการขายการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี

   3. มีประสบการณ๋ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค

   4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และเข้าใจกระบวนการธุรกิจได้ดี

   5.  สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ดี

    

 • Officer- Finance

   หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ
  2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข
  3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝากเงินในธนาคาร
  4. การควบคุมการบริหารเงินของ 2 บริษัท ให้มีสภาพคล่อง
  5. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายเช็คและโอนเงิน โดยผ่านระบบธนาคาร
  6. จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์
  7. จัดทำรายงานการปิดยอดเงินฝากธนาคารในระบบ SAP ให้ตรงกับยอดเงินใน Statement Bank
  8. จัดทำบัตรน้ำมัน

   คุณสมบัติผู้สมัคร

  •  เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  • สามารถอดทนต่อสภาวะความกดดันได้ , มีความละเอียด รอบคอบ

   

 • Officer - Stock

    คุณสมบัติ

      1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

      2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี

      3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชี Stock และ Asset

      4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   หน้าที่รับผิดชอบ

      1. จัดเก็บ, รวบรวม, บันทึกเอกสารต่างๆ ในแต่ละวัน

      2. เช็คสต็อก ประมาณการ และสั่งเบิก วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
      3. เอกสารที่ใช้ในงานMO, สมุดบัญชี/บัตรเอทีเอ็ม, ตราสารต่างๆ
      4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                                

 • Officer - Analysis

  1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  3. ปันส่วนค่าใช้จ่ายด้วยวิธี Top-Down Distribution ของรายการ OFF-invoice, ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย จาก Profit Segment ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กำไรแต่ละช่องทางการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง
  4. จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทำในรูปแบบของรายงานทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)
  5. จัดทำรายงานวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น
  - รายงานกำไรขั้นต้นในแต่ละโรงงานผลิต (GPM by Plant)
  - รายงานยอดขายสุทธิแต่ละช่องทางจำหน่าย (NNS by Channel)
  - รายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เป็นต้น

    คุณสมบัติผู้สมัคร

  •  ชาย/หญิง อายุ 26-37
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
  • มีบุคลิกที่ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Graphic Designer Officer

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.  ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัท( In door - Out door )
  • ติดตาม ตรวจสอบเรื่องสี รูปแบบของฉลาก สื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ การเลือกสี และการเลือกใช้วัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ Event Van

  ลักษณะงาน
  1. ขับรถขายสินค้าตามงาน Event ต่างๆ
  2. รู้จักการทำโปรโมชั่น เสนอขายสินค้าได้
  3. เดินทางไปขายของ งาน Event ต่างจังหวัด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  • มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้ / สามารถขับรถยนต์ได้
  • บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี
 • Sales Representative- International Business

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน
  • ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก
  • เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือหญิง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450) ไม่เกิน 2 ปี และ/หรือมีความสามารถทางภาษาอื่นๆ (Mandarin/ Spanish/ CLMV etc./ EU.)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
 • Sales Manager – International Business

  Job Description:

  • ติดต่อและประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
  • ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Net Sales Export ให้ถึงเป้าหมาย
  • วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  • วางแผน Forecast การสั่งซื้อกับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  • กำหนดแผนการพัฒนาอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  และ สอน/แนะนำ ควบคุม ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communication ไปทิศทางเดียวกัน

  Qualification:

  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท 
  • มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ 
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • Sales Director - International

    คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม:  (ขอบเขตงาน)

  • Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.
  • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
  • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
  • Maintains national sales staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
  • Maintains national sales staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
  • Manage the marketing budget and promote sales to be effective and in accordance with the company policy
  • Is a leader in developing long-term business plans for overseas markets which will lead to sustainable growth and profitability.

     คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน : 

  • Minimum qualification, Master's degree  
  • Have minimum 20 years experience
  • Have very good English language ability And can speak a variety of languages
  • Can travel to work abroad    
  • Can use computers and basic programs 
  • Have skills in work, plan, negotiation and management  
 • Assistant Executive Manager - Modern Trade

    คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม:  

  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก พร้อมทั้งควบคุมติดตาม และตรวจสอบการขาย
  • วางแผนนโยบายระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท
  • เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารภาพลักษณ์ของบริษัท
  • แสวงหา ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  • บริหารเป้าหมายการขายและงบประมาณให้ได้ตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการเติบโตของหน่วยงานในระยะสั้นและระยะยาวตามนโยบายของบริษัท  
  • บริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามหน้าที่ และนำเสนอแผน Career Path ของหน่วยงาน 
  • นำเสนอโครงการและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  • เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับตัวแทนจำหน่าย สมาคม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ 

   คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน : 

  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท  
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          
  • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ 
  • มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร   
  • มีประสบการณ์ FMCG
 • Assistant Manager - Accounting (GL)

       รายละเอียดงาน

  • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ถูกต้องและครบถ้วน
  • ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาและควบคุมการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกรายการจ่าย ในใบสำคัญจ่าย จำนวนเงิน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันครบกำหนดการจ่ายเงิน และตรวจเอกสารประกอบการจ่าย

             คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย - หญิง
  • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี 
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี ด้านบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม SAP 
  • มีความรู้ด้านการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร
  • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Assistant Executive Sales Manager - International Business

  คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม:  (ขอบเขตงาน)

  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายและงบประมาณของหน่วยงานต่างประเทศตามนโยบายของบริษัท   
  • วางแผนและผลักดันการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน
  • ประสานงานและติดตามยอดขายในแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และประเมินการทำงานของตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอื่นๆ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขายให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • ประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังยัญชาตาม Career Path ของบริษัท

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ติดตามยอดขายรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Ne Net Sales ให้ถึงเป้าหมาย
  • วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  • วางแผน Forecast การสั่งซื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  • กำหนดแผนการพัฒนาอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา และ สอน/แนะนำ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
  • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communication ไปในทิศทางเดียวกัน

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน : (การศึกษา, ประสบการณ์ และ ความต้องการเบื้องต้น เช่น ความสามารถทางคอมพิเตอร์ หรือ ภาษา )"          

  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท  
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และสามารถพูดได้หลากหลายภาษา  
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้        
  • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ 
  • มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร  
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ตลาดต่างประเทศในกลุ่ม UAE, Asia & Oceania and CLMV 

  สวัสดิการของบริษัท:

  • วันทำงานปกติ 5 วันทำการ (จันทร์- ศุกร์)
  • โบนัสประจำปี (Garuntee Bonus)
  • โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
  • การปรับค่าจ้างประจำปี (Salary Reviewed)
  • นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน (Career and Growth of Opportunity)
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม (Health Insurance)
  • ประกันอุบัติเหตุ (Accident Insurance)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ (Retirement Fund)
  • รางวัลอายุงาน (Long Year Services Award)
  • รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน) (Perfect Attendance Award)
  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Childenhood Schorlarship)
  • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ (Employee Welfare Support)
  • แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรีทุกเดือน (Company Product)
 • Sales Manager - Key Account

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด
  2. ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย
  3. การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  4. วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
  6. กำกับดูแล แก้ไขปัญหาการขายของกลุ่ม
  7. จัดทำงบประมาณส่งเสริมด้านการตลาด

  คุณสมบัติ

  1.   ปริญาตรีทุกสาขา

  2.  ประสบการณ์ด้านหัวหน้างานขาย 5 ปีขึ้นไป ธูรกิจ FMCG 

  3. เคยดูกลุ่ม Modern Trade (Big C , Lotus , Makro , Super Market อื่นๆ)

  4. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  5. มนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน  

 • Sales Supervisor - Operation

   หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. สามารถดูแลทีมขายในเรื่องการ Training ต่างๆได้เป็นอย่างดี
  2. รู้จักทักษะการขายที่ดี สามารถ Coaching ในทีมได้
  3. สามารถสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายในการขายได้เป็นอย่างดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  • ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  • มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
 • Sales Manager - Food Service

   

  Job Description:

  • พัฒนากลยุทธ์และวางแผนงานทั้งปีในช่องทาง Food Service
  • ควบคุม % SGA ของแผนก Food Service
  • วางแผน Forecast สินค้าตามกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
  • เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี

  Requirements:

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 - 7 ปีขึ้นไปในระดับ Manager
  • ประสบการณ์ผ่านช่องทาง Horeca
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 
 • Distributor Sales Manager

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  3. ประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์จัดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3  ปี  
  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
  5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี
  6. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
  7. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้ 

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • การบริหารงานขายระบบตัวแทนจำหน่าย บรรลุยอดขาย กิจกรรมการขายเป็นไปตามนโยบาย นำผลวิเคราะห์มาปรับกลยุทธและวางแผน รวมถึงการควบคุมและวิเคราะห์การใช้งบประมาณให้ได้ตามแผน แก้ไขปัญหาการขายที่เกิดขึ้น
  • การพยากรณ์ยอดขาย  วิเคราะห์และประมาณการยอดขายของส่วนขายของหน่วยงาน ติดตามและปรับแผนการขายให้เป็นไปตามพยากรณ์มีสินค้าขายได้ตามพยากรณ์  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาการขาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการขาย  ทำรายงานการขายประจำเดือน และแผนงานประจำเดือน
  • การเก็บเงิน(ตัวแทนจำหน่าย)ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเงินเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด  เพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระให้เหมาะสมกับลูกค้า
  • การจัดการทั่วไป วางแผนงาน ควบคุม ติดตาม ทวนสอบย้อนกลับการปฎิบัติงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในระบบงาน และเพื่อให้ KPI ของหน่วยงานและ KPI ของธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
  • การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ / ของเสียหมดอายุ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์  ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อเกิดข้อร้องเรียนขึ้น
 • Sales Supervisor - Restaurant Chain

   หน้าที่และรายละเอียดของงาน  

  ดูแลกลุ่มลูกค้า Restaurant Chain / Airlines / Tour
  1. มีความรับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย (NIV level)
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  • ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
  • มีบุคลิกที่ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • มีรถยน์เป็นของตัวเอง
 • Sales Representative - (Bangkok)

   หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • (Sales Representative-Food Service) จังหวัดนครราชสีมา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  • สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • Manager Sales Demand And Administration

   

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • ดูแล รวบรวม Forecast ให้ถูกต้อง ส่งข้อมูลให้กับทีมวางแผน
  • ประสานงานและหาทางแก้ไข เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
  • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • ติดตาม รวบรวม ส่งรายงาน ในส่วนของข้อมูลตัวแทนจำหน่าย
  • งานเอกสาร Data Center สนับสนุุนเอกสารต่างๆให้ทีมขาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
  • การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถจัดทำรายงาน ต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารได้
  • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  • สามารถแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้ชัดเจน
  • ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • Manager - Treasury

   

  คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม : (ขอบเขตงาน)   

  - วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท ให้มีสภาพคล่อง เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว

  และนำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow รายสัปดาห์ วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์กระแสเงินสดรับ จ่ายในปัจจุบันและอนาคต

  ให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติจ่าย

  หน้าที่รับผิดชอบ  :

  • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ
  • คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข
  • จัดทำฟลีทการ์ด
  • ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝากเงินในธนาคาร
  • การควบคุมการบริหารเงินของ 2 บริษัท ให้มีสภาพคล่อง
  • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายเช็คและโอนเงิน โดยผ่านระบบธนาคาร
  • จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์
  • จัดทำรายงานการปิดยอดเงินฝากธนาคารในระบบ SAP ให้ตรงกับยอดเงินใน Statement Bank

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน:-

  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี / การเงิน / การบริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 
  • สามารถอดทนต่อสภาวะความกดดันได้ , มีความละเอียด รอบคอบ
 • พนักงานขับรถส่งสินค้า

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  3. มีใบอนุญาติขับขี่
  4. ตรงต่อเวลา
  5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. ตรงต่อเวลา
  4. ซื่อสัตย์สุจริต

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุมสินค้าสต๊อก ตามที่บริษัทฯ กำหนด 
  • ดูแลป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหาย
  • ดูแลสินค้า สถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและสะอาดถูกสุขลักษณะ 
  • ติดรถออกไปส่งสินค้า
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
โรงงานมหาชัย
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
โรงงานระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224